Android đang sao chép tính năng mà Apple sắp từ bỏ trong năm tới Leave a comment

iPhone X s? h?u thi?t k? phá cách v?i ph?n notch (???c ví nh? tai th?) ?n t??ng n?m ? vi?n trên màn hình, giúp t?ng di?n tích hi?n th? c?ng nh? gi?m ?áng k? vi?n màn hình. Th?y v?y các hãng Android b?t ??u sao chép tính n?ng này.
Nhìn chung các nhà s?n xu?t smartphone Android ch? mu?n sao chép thi?t k? này thay vì phát tri?n nó theo h??ng ?i riêng c?a mình. Th?m chí, nhi?u hãng còn d? ??nh mang màn hình notch lên các s?n ph?m m?i trong t??ng lai.

Không ch? có các th??ng hi?u Trung Qu?c nh?, ít tên tu?i, mà c? Huawei, LG, OPPO… c?ng ??u ?ã tham gia vào sân ch?i “tai th?”. Duy ch? có ông l?n Samsung là v?n còn ??ng ngoài xu h??ng này, ít nh?t là ? th?i ?i?m hi?n t?i.

Tuy nhiên, m?i ?ây có m?t báo cáo cho bi?t Samsung ?ang phát tri?n smartphone “tai th?”. Dù v?y, gi?i công ngh? c?ng không quá ng?c nhiên b?i tr??c ?ây Samsung c?ng th??ng “tiên phong” sao chép thi?t k? c?a iPhone cho các s?n ph?m c?a mình.

Essential PH-1
Khách quan mà nói, Apple không ph?i là nhà s?n xu?t ??u tiên ra m?t smartphone v?i m?t cái “rãnh” n?m ? vi?n trên màn hình. ?i?n hình nh? LG có smartphone b? c?t m?t ph?n ??nh m?t tr??c ?? làm màn hình th? 2 ch?a c?m bi?n và thông báo, truy c?p nhanh ?ng d?ng. Hay m?u PH-1 c?a Essential có ph?n notch tròn nh? trên ??nh màn hình ch?a camera.

Tuy nhiên, ph?n notch c?a iPhone X không gi?ng hai thi?t k? nói trên, v?y nên v?n là ??c nh?t ? th?i ?i?m ra m?t. Còn t?i hi?n t?i, trên th? tr??ng ?ã có kho?ng 20 m?u smartphone t? các hãng l?n nh? khác nhau trang b? ph?n notch t??ng t? model c?a Apple. Th?m chí, s? l??ng máy có “tai th?” xu?t hi?n nhi?u t?i m?c Google ph?i thêm tính n?ng h? tr? thi?t k? này vào b?n Andriod P s?p ra m?t.

iPhone X
Có th? 2018 là n?m c?a “tai th?” nh?ng bi?t ?âu ???c n?m sau thi?t k? này s? l?i th?i?

V? c? b?n, ph?n notch trên màn hình ???c thi?t k? ?? ch?a c?m bi?n ph?c v? công ngh? Face ID, camera TrueDepth và loa tho?i trên iPhone X. Trong ?ó, Face ID là công ngh? b?o m?t sinh tr?c h?c m? khóa b?ng khuôn m?t thay th? cho Touch ID m? khóa b?ng vân tay truy?n th?ng.

Apple kh?ng ??nh Face ID s? s?m có m?t trên các thi?t b? di ??ng c?a hãng trong th?i gian t?i. Gi?i th?o tin cho bi?t, công ngh? b?o m?t m?i này s? có m?t trên c? ba chi?c iPhone ra m?t vào tháng 9 n?m nay, vì v?y các máy này ??u có thi?t k? notch.

Trong m?t báo cáo g?n ?ây cho bi?t, Apple ?ang phát tri?n gi?i pháp cho phép lo?i b? hoàn toàn vùng “tai th?” trên iPhone mà v?n gi? ???c Face ID cùng vi?n màn hình siêu m?ng. Báo cáo này c?ng ti?t l? thêm r?ng iPhone không có notch s? ra m?t s?m nh?t vào n?m 2019.

N?u thông tin này là chính xác thì có khác gì các nhà s?n xu?t thi?t b? Android ?ang dành m?i th?i gian và n? l?c ?? sao chép m?t thi?t k? có tu?i ??i ch? kho?ng 2 n?m. ?? r?i ??n n?m 2019, khi Apple chán “tai th?”, thì các hãng nói trên l?i ti?p t?c màn sao chép thi?t k? m?i c?a Apple m?t cách b?t ch?p, mi?n là xu?t hi?n trên iPhone.

Ngu?n: BGR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *