Điều khoản giao dịch

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Chào m?ng quý khách ??n v?i Ph? Ki?n Giá Kho

Chúng tôi là Ph? Ki?n Giá Kho tr? s? t?i236/3 Nguy?n Thái Bình, Ph??ng 12, Qu?n Tân Bình, TP.HCM ???c S? K? Ho?ch & ??u T? TP. H? Chí Minh c?p Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p s? … c?p l?n ??u ngày … và c?p thay ??i l?n th? … ngày …, giao d?ch qua website phukiengiakho.com và các công ty con, liên doanh, và v?n phòng tr? khi ???c quy ??nh khác.

Khi quý khách truy c?p vào trang web c?a chúng tôi có ngh?a là quý khách ??ng ý v?i các ?i?u kho?n này. Trang web có quy?n thay ??i, ch?nh s?a, thêm ho?c l??c b? b?t k? ph?n nào trong Quy ??nh và ?i?u ki?n s? d?ng, vào b?t c? lúc nào. Các thay ??i có hi?u l?c ngay khi ???c ??ng trên trang web mà không c?n thông báo tr??c. Và khi quý khách ti?p t?c s? d?ng trang web, sau khi các thay ??i v? Quy ??nh và ?i?u ki?n ???c ??ng t?i, có ngh?a là quý khách ch?p nh?n v?i nh?ng thay ??i ?ó.

Quý khách vui lòng ki?m tra th??ng xuyên ?? c?p nh?t nh?ng thay ??i c?a chúng tôi.

1. H??ng d?n s? d?ng web

Khi vào web c?a chúng tôi, ng??i dùng t?i thi?u ph?i 18 tu?i ho?c truy c?p d??i s? giám sát c?a cha m? hay ng??i giám h? h?p pháp.

Chúng tôi c?p gi?y phép s? d?ng ?? b?n có th? mua s?m trên web trong khuôn kh? ?i?u kho?n và ?i?u ki?n s? d?ng ?ã ?? ra.

Nghiêm c?m s? d?ng b?t k? ph?n nào c?a trang web này v?i m?c ?ích th??ng m?i ho?c nhân danh b?t k? ??i tác th? ba nào n?u không ???c chúng tôi cho phép b?ng v?n b?n. N?u vi ph?m b?t c? ?i?u nào trong ?ây, chúng tôi s? h?y gi?y phép c?a b?n mà không c?n báo tr??c.

Quý khách ph?i ??ng ký tài kho?n v?i thông tin xác th?c v? b?n thân và ph?i c?p nh?t n?u có b?t k? thay ??i nào. M?i ng??i truy c?p ph?i có trách nhi?m v?i m?t kh?u, tài kho?n và ho?t ??ng c?a mình trên web. H?n n?a, quý khách ph?i thông báo cho chúng tôi bi?t khi tài kho?n b? truy c?p trái phép. Chúng tôi không ch?u b?t k? trách nhi?m nào, dù tr?c ti?p hay gián ti?p, ??i v?i nh?ng thi?t h?i ho?c m?t mát gây ra do quý khách không tuân th? quy ??nh.

Trong su?t quá trình ??ng ký, quý khách ??ng ý nh?n email qu?ng cáo t? website. Sau ?ó, n?u không mu?n ti?p t?c nh?n mail, quý khách có th? t? ch?i b?ng cách nh?p b? ch?n khi ??ng ký nh?n email qu?ng cáo.

2. Ý ki?n khách hàng

T?t c? n?i dung trang web và ý ki?n phê bình c?a quý khách ??u là tài s?n c?a chúng tôi. N?u chúng tôi phát hi?n b?t k? thông tin gi? m?o nào, chúng tôi s? khóa tài kho?n c?a quý khách ngay l?p t?c ho?c áp d?ng các bi?n pháp khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam.

3. Ch?p nh?n ??n hàng và giá c?

Chúng tôi có quy?n t? ch?i ho?c h?y ??n hàng c?a quý khách vì b?t k? lý do gì vào b?t k? lúc nào. Chúng tôi có th? h?i thêm v? s? ?i?n tho?i và ??a ch? tr??c khi nh?n ??n hàng.

Chúng tôi cam k?t s? cung c?p thông tin giá c? chính xác nh?t cho ng??i tiêu dùng. Tuy nhiên, ?ôi lúc v?n có sai sót x?y ra, ví d? nh? tr??ng h?p giá s?n ph?m không hi?n th? chính xác trên trang web ho?c sai giá, tùy theo t?ng tr??ng h?p chúng tôi s? liên h? h??ng d?n ho?c thông báo h?y ??n hàng ?ó cho quý khách. Chúng tôi c?ng có quy?n t? ch?i ho?c h?y b? b?t k? ??n hàng nào dù ??n hàng ?ó ?ã hay ch?a ???c xác nh?n ho?c ?ã b? thanh toán.

4. Th??ng hi?u và b?n quy?n

M?i quy?n s? h?u trí tu? (?ã ??ng ký ho?c ch?a ??ng ký), n?i dung thông tin và t?t c? các thi?t k?, v?n b?n, ?? h?a, ph?n m?m, hình ?nh, video, âm nh?c, âm thanh, biên d?ch ph?n m?m, mã ngu?n và ph?n m?m c? b?n ??u là tài s?n c?a chúng tôi. Toàn b? n?i dung c?a trang web ???c b?o v? b?i lu?t b?n quy?n c?a Vi?t Nam và các công ??c qu?c t?. B?n quy?n ?ã ???c b?o l?u.

5. Quy?n pháp lý

Các ?i?u ki?n, ?i?u kho?n và n?i dung c?a trang web này ???c ?i?u ch?nh b?i lu?t pháp Vi?t Nam và Tòa án có th?m quy?n t?i Vi?t Nam s? gi?i quy?t b?t k? tranh ch?p nào phát sinh t? vi?c s? d?ng trái phép trang web này.

6. Quy ??nh v? b?o m?t

Trang web c?a chúng tôi coi tr?ng vi?c b?o m?t thông tin và s? d?ng các bi?n pháp t?t nh?t b?o v? thông tin và vi?c thanh toán c?a quý khách. Thông tin c?a quý khách trong quá trình thanh toán s? ???c mã hóa ?? ??m b?o an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình ??t hàng, quý khách s? thoát kh?i ch? ?? an toàn.

Quý khách không ???c s? d?ng b?t k? ch??ng trình, công c? hay hình th?c nào khác ?? can thi?p vào h? th?ng hay làm thay ??i c?u trúc d? li?u. Trang web c?ng nghiêm c?m vi?c phát tán, truy?n bá hay c? v? cho b?t k? ho?t ??ng nào nh?m can thi?p, phá ho?i hay xâm nh?p vào d? li?u c?a h? th?ng. Cá nhân hay t? ch?c vi ph?m s? b? t??c b? m?i quy?n l?i c?ng nh? s? b? truy t? tr??c pháp lu?t n?u c?n thi?t.

M?i thông tin giao d?ch s? ???c b?o m?t nh?ng trong tr??ng h?p c? quan pháp lu?t yêu c?u, chúng tôi s? bu?c ph?i cung c?p nh?ng thông tin này cho các c? quan pháp lu?t.

7. Thanh toán an toàn và ti?n l?i t?i phukiengiakho.com

M?i khách hàng tham giao giao d?ch t?i phukiengiakho.com qua th? tín d?ng qu?c t? ??u ???c b?o m?t thông tin b?ng mã hóa (xem chi ti?t t?i ?i?u kho?n “Quy ??nh v? b?o m?t” ???c nêu ? trên). Qua ?ó, khi th?c hi?n thanh toán qua m?ng quý khách l?u ý các chi ti?t sau:

  1. Ch? s? d?ng trang web có ch?ng ch? thanh toán an toàn.
  2. Tuy?t ??i không cho ng??i khác m??n th? tín d?ng ho?c tài kho?n c?a mình ?? th?c hi?n thanh toán t?i phukiengiakho.com; trong tr??ng h?p phát sinh giao d?ch ngoài ý mu?n, quý khách vui lòng thông báo cho phukiengiakho.com bi?t ?? có th? h? tr? k?p th?i.
  3. Ki?m tra tài kho?n ngân hàng c?a mình th??ng xuyên ?? ??m b?o t?t c? giao d?ch qua th? ??u n?m trong t?m ki?m soát.
  4. Trong m?t s? tr??ng h?p phát sinh giao d?ch b?t th??ng ho?c giá tr? ??n hàng quá l?n, phukiengiakho.com có th? s? yêu c?u quý khách ch?p hình/scan th? tín d?ng và ch?ng minh nhân dân c?a ch? th? ?? xác minh tính chính xác và ?? trung th?c c?a giao d?ch. Khi quý khách nh?n ???c yêu c?u này, vui lòng che 3 s? CVV ? m?t sau c?a th? ?? ??m b?o thông tin c?a th? không b? l?t vào ng??i th? 3.

8. Giao k?t giao d?ch t?i phukiengiakho.com

Khách hàng khi mua s?m t?i phukiengiakho.com ph?i th?c hi?n các thao tác ??t hàng và nh?n hàng theo trình t? sau:

Cách 1: Thanh toán tr??c online qua th? tín d?ng (Visa, Master card..):

B??c 1: Khách hàng ??t hàng, cung c?p thông tin ??y ??, xác th?c

B??c 2: Khách hàng thanh toán tr??c;

B??c 3: phukiengiakho.com ki?m tra, xác nh?n ??n hàng và chuy?n hàng;

B??c 4: Khách hàng ki?m tra và nh?n hàng;

Cách 2: Thanh toán sau:

B??c 1: Khách hàng ??t hàng; cung c?p thông tin ??y ??, xác th?c

B??c 2: phukiengiakho.com xác th?c ??n hàng;

B??c 3: phukiengiakho.com xác nh?n thông tin khách hàng (?i?n tho?i, tin nh?n, email);

B??c 4: phukiengiakho.com chuy?n hàng;

B??c 5: Khách hàng nh?n hàng và thanh toán;

Trong các tr??ng h?p, khách hàng có th? tra c?u thông tin giao d?ch qua email g?i vào h?p th? khách hàng ?ã ??ng ký v?i phukiengiakho.com ho?c tra c?u tình tr?ng giao d?ch t?i website http://www.phukiengiakho.com/track-your-order. Ngoài ra, khách hàng có th? tra c?u ???c l?ch s? giao d?ch khi ??ng nh?p vào tài kho?n c?a mình t?i website phukiengiakho.com
Tr??ng h?p khách hàng mu?n ch?nh s?a thông tin, khách hàng thông báo cho phukiengiakho.com qua ???ng dây nóng 0903 659 879 ho?c ghi l?i nh?n t?i phukiengiakho.com/lien-he-cskh .

Chúng tôi ch?u trách nhi?m v? n?i dung thông tin cung c?p trên trang thông tin ?i?n t? phukiengiakho.com, th?c hi?n quy ??nh c?a Pháp Lu?t v? giao k?t h?p ??ng, ??t hàng, thanh toán.

9. Thay ??i, h?y b? giao d?ch t?i phukiengiakho.com

Trong m?i tr??ng h?p, khách hàng ??u có quy?n ch?m d?t giao d?ch n?u ?ã th?c hi?n các bi?n pháp sau ?ây:

  1. Thông báo cho phukiengiakho.com v? vi?c h?y giao d?ch qua ???ng dây nóng 0903 659 879
  2. Tr? l?i hàng hoá ?ã nh?n nh?ng ch?a s? d?ng ho?c h??ng b?t k? l?i ích nào t? hàng hóa ?ó (theo quy ??nh c?a chính sách ??i tr? hàng t?i phukiengiakho.com/chinh-sach-doi-tra

10. Gi?i quy?t h?u qu? do l?i nh?p sai thông tin th??ng m?i t?i phukiengiakho.com

Khách hàng có trách nhi?m cung c?p thông tin ??y ?? và chính xác khi tham gia giao d?ch t?i phukiengiakho.com. Trong tr??ng h?p khách hàng nh?p sai thông tin g?i vào trang thông tin ?i?n t? bán hàng phukiengiakho.com, chúng tôi có quy?n t? ch?i th?c hi?n giao d?ch. Ngoài ra, trong m?i tr??ng h?p, khách hàng ??u có quy?n ??n ph??ng ch?m d?t giao d?ch n?u ?ã th?c hi?n các bi?n pháp sau ?ây:

  1. Thông báo cho phukiengiakho.com qua ???ng dây nóng 0903 659 879
  2. Tr? l?i hàng hoá ?ã nh?n nh?ng ch?a s? d?ng ho?c h??ng b?t k? l?i ích nào t? hàng hóa ?ó.

Trong tr??ng h?p sai thông tin phát sinh t? phía phukiengiakho.com mà phukiengiakho.com có th? ch?ng minh ?ó là l?i c?a h? th?ng ho?c t? bên th? ba (sai giá s?n ph?m, sai xu?t x?, …), phukiengiakho.com s? ??n bù cho khách hàng m?t mã gi?m giá cho các l?n mua s?m ti?p theo v?i m?nh giá tùy t?ng tr??ng h?p c? th? và có quy?n không th?c hi?n giao d?ch b? l?i.

11. Gi?i quy?t tranh ch?p

B?t k? tranh cãi, khi?u n?i ho?c tranh ch?p phát sinh t? ho?c liên quan ??n giao d?ch t?i phukiengiakho.com ho?c các Quy ??nh và ?i?u ki?n này ??u s? ???c gi?i quy?t b?ng hình th?c th??ng l??ng, hòa gi?i, tr?ng tài và/ho?c Tòa án theo Lu?t b?o v? Ng??i tiêu dùng Ch??ng 4 v? Gi?i quy?t tranh ch?p gi?a ng??i tiêu dùng và t? ch?c, cá nhân kinh doanh hàng hóa, d?ch v?.

12. Quy ??nh ch?m d?t th?a thu?n

Trong tr??ng h?p có b?t k? thi?t h?i nào phát sinh do vi?c vi ph?m Quy ??nh s? d?ng trang web, chúng tôi có quy?n ?ình ch? ho?c khóa tài kho?n c?a quý khách v?nh vi?n. N?u quý khách không hài lòng v?i trang web ho?c b?t k? ?i?u kho?n, ?i?u ki?n, quy t?c, chính sách, h??ng d?n, ho?c cách th?c v?n hành c?a phukiengiakho.com thì bi?n pháp kh?c ph?c duy nh?t là ng?ng làm vi?c v?i chúng tôi.

13. Lu?t pháp và th?m quy?n t?i Vi?t Nam

T?t c? các ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n này và H?p ??ng (và t?t c? ngh?a v? phát sinh ngoài h?p ??ng ho?c có liên quan) s? b? chi ph?i và ???c hi?u theo lu?t pháp c?a Vi?t Nam. N?u có tranh ch?p phát sinh b?i các Quy ??nh S? d?ng này, quý khách g?i khi?u n?i lên tòa án Vi?t Nam ?? gi?i quy?t.

14. Qu?n lý và phát tri?n

Ph? Ki?n Giá Kho ???c qu?n lý và ?i?u hành b?i công ty ….