Liên h? Ch?m sóc khách hàng

G?i email ngay cho b? ph?n Ch?m sóc khách hàng c?a Ph? Ki?n Giá Kho





Ph? ki?n giá kho

236/3 Nguy?n Thái Bình,
Ph??ng 12, Qu?n Tân Bình,
Tp.HCM

Gi? m? c?a

  • Th? 2 – Th? 7: 08 – 21 PM
  • Ch? nh?t: 08 – 18 PM

Tuy?n d?ng

N?u b?n quan tâm ??n vi?c làm t?i Ph? Ki?n Giá Kho, xin g?i h? s? ??n khoa@phukiengiakho.com