Thảo luận: Cảm biến dấu vân tay hay nhận diện khuôn mặt là tốt hơn? Leave a comment

23/04/2018 8:02

?ng d?ng sinh tr?c h?c trong vi?c b?o m?t ?i?n tho?i ngày nay càng tr? nên ph? bi?n. Chúng ta có m? khóa b?ng vân tay, máy quét m?ng m?t và c? công ngh? nh?n di?n khuôn m?t. V?y hình th?c nào là t?i ?u nh?t? D??i ?ây s? là quan ?i?m c?a m?t tác gi? v? v?n ?? này mà mình mu?n chia s?.
M?t trong nh?ng thay ??i ?áng l?u ý nh?t ??i v?i iPhone X so v?i các model tr??c ?ó là vi?c thay th? c?m bi?n d?u vân tay Touch ID b?ng ch?c n?ng m? khóa b?ng khuôn m?t Face ID. M?t s? ?i?n tho?i Android khác c?ng có tính n?ng nh?n d?ng khuôn m?t này nh? OnePlus 5T, Huawei P20 Pro và Galaxy S9, nh?ng t?t c? v?n duy trì c?m bi?n d?u vân tay. ?i?u gì khi?n h? làm nh? v?y?

Nh?n di?n khuôn m?t là m?t ph??ng th?c b?o m?t r?t t?t. Vi?c duy nh?t b?n ph?i th?c hi?n là ?ánh th?c màn hình ?i?n tho?i c?a b?n ho?c th?m chí n?u b?n ?ã cài ??t kích ho?t “?ánh th?c” màn hình, b?n s? ch?ng c?n làm gì c?. Khi ?i?n tho?i nh?n di?n khuôn m?t c?a b?n, nó s? nhanh chóng xác th?c và m? khóa màn hình chính, b?n không c?n ph?i nh?p mã PIN ho?c ch?m vào b? c?m bi?n d?u vân tay.

Tính n?ng này c?ng r?t h?u ích ?? m? khóa ?i?n tho?i c?a khi c?m bi?n d?u vân tay “n?m ngoài t?m v?i”. Các dòng smartphone hi?n nay ?ang c? g?ng t?i ?a hóa không gian màn hình, h?u h?t các c?m bi?n d?u vân tay ??u ??t ? phía sau. M?c dù thi?t k? này thu?n ti?n khi c?m ?i?n tho?i, nh?ng không th? m? nhanh khi ?i?n tho?i ???c ??t trên m?t m?t ph?ng nh? m?t bàn ho?c b? s?c không dây.

C?m bi?n vân tay c?ng không thu?n ti?n trong mùa ?ông b?i vì tính n?ng này không th? ho?t ??ng khi b?n ?eo g?ng tay. V?i nh?n d?ng khuôn m?t, mi?n là màn hình hi?n th? ?ang ??i m?t v?i b?n, b?n s? không ph?i g?p r?c r?i khi m? khóa ?i?n tho?i.

T?t là v?y, nh?ng không ph?i lúc nào tính n?ng này c?ng ho?t ??ng hi?u qu?. N?u b?n ?ang ? trong m?t môi tr??ng quá sáng ho?c quá t?i, ?i?n tho?i c?a b?n có th? g?p r?c r?i khi nh?n di?n. Bên c?nh ?ó, th?t khó ?? th?c hi?n nh?n di?n khuôn m?t khi b?n ?ang trong r?p chi?u phim ho?c cu?c h?p, nh?ng tình hu?ng mà b?n c?n t? nh? khi s? d?ng ?i?n tho?i. Và c?m bi?n d?u vân tay s? vô cùng h?u ích trong các tr??ng h?p này.

Theo Androidcentral d?n l?i, c?m bi?n vân tay còn có nhi?u tùy bi?n. Ngoài vi?c xác th?c, nhi?u b? c?m bi?n d?u vân tay có kh? n?ng nh?n d?ng nh?ng hành ??ng vu?t theo các h??ng khác nhau ?? th?c hi?n các c? ch? ?i?u h??ng. Ph? bi?n nh?t c?a nh?ng c? ch? này là vu?t xu?ng ?? hi?n thông báo, vu?t sang trái ho?c ph?i khi m? th? vi?n ?? cu?n qua máy ?nh ho?c th?m chí thay th? cho các phím ?i?u h??ng.

Có th? th?y r?ng gi?i pháp b?o m?t t?t nh?t là có c? nh?n di?n khuôn m?t và c?m bi?n d?u vân tay. Ph?n m?m Intelligent Scan c?a Samsung trên Galaxy S9 k?t h?p c? hai công ngh? cùng v?i ch?c n?ng quét m?ng m?t ?? cung c?p cho ng??i dùng tr?i nghi?m t?t nh?t.

Còn b?n, n?u ch? ???c ch?n m?t thì b?n s? ch?n nh?n di?n khuôn m?t hay c?m bi?n d?u vân tay? Cùng th?o lu?n t?i ?ây nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *